Školní družina

Školní družina (ŠD) Tetín 7 je součástí organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10.

Školní družina poskytuje především výchovu, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti mimo vyučování. Dále u žáků rozvíjí praktické dovednosti a samostatnost v sebeobsluze, učí je řešit různé modelové situace. Pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby i rozmanité zájmy. Žáci zde získávají v rámci svých možností podmínky pro vlastní seberealizaci a prostor pro vyjádření.

Časové rozvržení, uspořádání a náročnost činností ŠD se řídí požadavky psychohygieny a vychází z respektování typu a stupně zdravotního postižení každého žáka. ŠD usiluje o to, aby byl podporován zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj žáka. Žáci mají možnost relaxovat, zapojit se do her různého typu. Každý den je pro ně připravena rozmanitá, tematicky zaměřená relaxační a zájmová činnost.

Školní družina má dvě vlastní samostatné místnosti. Pro zvolené aktivity využívá i dalších prostor a tříd v budově školy podle možností, které jsou dané harmonogramem výuky v konkrétním školním roce. V každé místnosti jsou vymezeny prostory pro hru, relaxaci i zájmovou činnost. Pro zájmové aktivity je využívána cvičná školní kuchyňka, keramická dílna, počítačová učebna s připojením na internet a tělocvična. K dalším pohybovým aktivitám slouží i školní zahrada a park v okolí školy. Dále je v budově školy k dispozici relaxační místnost Snoezelen a smyslová místnost. Žáci mají možnost využít i terapii na velké trampolíně.

Možnost navštěvovat ŠD mají všichni žáci základní školy speciální. Činnost školní družiny je přednostně určena pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce jsou přijímáni i žáci druhého stupně základní školy na základě požadavků rodičů a kapacity družiny. Žáci mohou školní družinu využívat v režimu pravidelné nebo nepravidelné docházky. Rozsah denního provozu projednává ředitel školy. Zájmové vzdělávání probíhá ve čtyřech odděleních ŠD.

Provoz školní družiny je zajištěn od pondělí do pátku v ranních i odpoledních hodinách.

Advertisement